Niedziela Milosierdzia Bozego

Jezu, ufam Tobie!

Niedziela Mi osierdzia Bo ego, wi to Mi osierdzia Bo ego w Ko ciele katolickim wi to o charakterze uroczysto ci liturgicznej [a] obchodzone w II Niedziel wielkanocn ku czci Bo ego Mi osierdzia (1. niedziela po Wielkanocy ) [1] , ustanowione w 2000 roku przez papie a Jana Paw a II .

Pierwsza niedziela po Wielkanocy

Jezu, ufam Tobie!

Jezu, ufam Tobie!

Pan Jezus wyznaczy dzie wi ta Mi osierdzia Bo ego i z tym wi tem czy wielkie aski i obietnice. W Dzienniczku pokornej s u ebnicy Bo ej, wi tej Siostry Faustyny Kowalskiej wyja nia, e wi to Mi osierdzia Bo ego ma by obchodzone na ca ym wiecie w pierwsz niedziele po Wielkanocy i, e kto w tym dniu przyst pi do spowiedzi wi tej i komunii dost pi darowania wszystkich grzechów nawet tych najci szych. To wi to mo na porówna do chrztu wi tego, jego moc oczyszczenia jest tak podobna jak chrzest. Warto, wi c korzysta z tej ofiarowanej aski, jak daruje nam sam Bóg. Przygotowaniem do tego wi ta ma by dziewi cio dniowa nowenna.

Sicherheitsanalyse

QR-Code

Sicherheitsanalyse

________

QR-Code

Link zur Website für Smartphone