Novéna k Božímu milosrdenství

V ad zjevení pov il Pán Je í sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakov ), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochv jné d v e v Bo í milosrdenství. Novéna k Bo ímu milosrdenství, kterou ji Je í p ikázal napsat a konat p ed svátkem Milosrdenství, za íná na Velk pátek a kon í v sobotu p ed 2. ned lí velikono ní. Tato ned le je svátek Bo ího milosrdenství. Novéna uvedená v dení ku sv. Faustyny byla poprvé vyti t na v Krakov v r. 1937, rok p ed smrtí sv tice.
Pán Je í ekl sv. Faustyn : "Tou ím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la du e k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv ení i v echnu milost, kterou pot ebují v t kostech ivota, a zvlá t v hodin smrti. Ka dého dne p ivede do mého Srdce jinou skupinu du í a pono í je do toho mo e mého milosrdenství. A já v echny tyto du e uvedu do domu mého Otce. Bude to d lat v tomto i v budoucím ivot . A ádné du i, kterou uvede do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Ka dého dne bude prosit mého Otce o milosti pro tyto du e pro mé bolestné utrpení."
Novéna spo ívá v prosté modlitb korunky k Bo ímu milosrdenství. V Dení ku sestry Faustyny je v ak zaznamenána je t roz í en j í novéna, kterou jí Pán Je í nadiktoval pro ni samotnou. Uvádíme ji zde také pro ty, kte í se cht jí pomodlit novénu v této roz í ené verzi.

1. den: Modleme se o milosrdenství Bo í pro celé lidstvo, zvlá t pro h í níky.
"Dnes mi p ive celé lidstvo, zvlá t v echny h í níky, a pono je do mo e mého milosrdenství. Tím m ut í v ho kém zármutku, do n ho m vrhá ztráta du í."
Nejmilosrdn j í Je í i, je ti vlastní slitovávat se nad námi a odpou t t nám, nehle na na e h íchy, ale na d v ru, kterou klademe ve tvou nekone nou dobrotu, a v echny nás p ijmi do p íbytku svého nejslitovn j ího srdce a nepropou t j nás z n j nav ky. Prosíme t o to pro lásku, je t pojí s Otcem a Duchem svat m.
V n Ot e, shlédni milosrdn na celé lidstvo a zvlá t na ubohé h í níky, v dy celé lidstvo je uzav eno v nejslitovn j ím Je í ov srdci, a pro Jeho bolestné utrpení proka nám své milosrdenství, abychom v emohoucnost tvého milosrdenství oslavovali na v ky v k .
Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

2. den: Modleme se za kn ze a eholníky, skrze n stéká Bo í milosrdenství na lidstvo.
"Dnes mi p ive du e kn í, eholník a eholnic a pono je do mého nezm rného milosrdenství. Ony mi dodaly sílu, abych vydr el ho ké utrpení; skrze n , jako skrze pr toky, stéká na lidstvo mé milosrdenství."
Nejmilosrdn j í Je í i, od n ho pochází v e dobré, rozmno v nás milost, abychom uskute ovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, kter je v nebi.
V n Ot e, shlédni milosrdn na ty, které jsi zvlá tním zp sobem povolal na svou vinici, na du e kn í, eholník a eholnic, a napl je silou svého po ehnání a pro lásku srdce svého Syna, v n m jsou tyto du e uzav eny, ud l jim svou sílu a sv tlo, aby dokázali vést ostatní po cestách spásy a aby spole n zpívali ke cti tvého nevy erpatelného milosrdenství na v ky v k . Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

3. den: Modleme se za v echny v rné k es any.
"Dnes mi p ive v echny zbo né a v rné du e a pono je do mo e mého milosrdenství; tyto du e m ut ovaly na k í ové cest , byly mi kapkou út chy v mo i ho kosti."
Nejmilosrdn j í Je í i, jen v em t d e udílí milosti z pokladnice svého milosrdenství, p ijmi nás do p íbytku svého nejslitovn j ího srdce a nepropou t j nás z n j nav ky. Prosíme t o to pro nesmírnou lásku, jí plane tvé srdce k nebeskému Otci.
V n Ot e, shlédni milosrdn na v rné du e jako d dictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jim ud l své po ehnání a zahrnuj je svou neustálou pé í, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby tvé nesmírné milosrdenství s cel m zástupem and l a svat ch oslavovaly na v ky v k . Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

4. den: Modleme se za pohany a nev ící, kte í je t neznají Bo í milosrdenství.
"Dnes mi p ive pohany a ty, kte í m je t neznají. Také na n jsem myslel p i svém ho kém utrpení a jejich následná horlivost pot ila mé srdce. Pono je do mo e mého milosrdenství."
Nejslitovn j í Je í i, jen jsi sv tlem pro cel sv t, p ijmi do p íbytku svého nejslitovn j ího srdce du e pohan , kte í t neznají; nech je osvítí paprsky tvé milosti, aby i oni spole n s námi oslavovali tvé podivuhodné milosrdenství, a nepropou t j je z p íbytku svého nejslitovn j ího srdce.
V n Ot e, shlédni milosrdn na du e pohan a t ch, kdo t je t neznají, ale jejich du e jsou skryty v nejslitovn j ím Je í ov srdci. P itáhni je do sv tla evangelia. Tyto du e neví, jak velik m t stím je tebe milovat. U i , a i ony oslavují t drost tvého milosrdenství na v ky v k . Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

5. den: Modleme se za bloudící ve ví e.
"Dnes mi p ive du e odlou en ch brat í a pono je do mo e mého milosrdenství. Ho k m utrpením drásali mé t lo i srdce moji církev. Kdy se vracejí k jednot s církví, hojí se mé rány, a tak zmír ují mé utrpení."
Nejmilosrdn j í Je í i, jen jsi dobro samo, ty neodpírá sv tlo t m, kdo prosí, p ijmi do p íbytku svého nejslitovn j ího srdce du e na ich odlou en ch brat í a p itáhni je sv m sv tlem k jednot s církví a nepropou t j je z p íbytku svého nejslitovn j ího srdce, ale u i , a i oni oslaví t drost tvého milosrdenství.
V n Ot e, shlédni milosrdn na du e na ich odlou en ch brat í, zvlá t na ty, kte í promrhali tvá dobra a zneu ili tv ch milostí zarputil m setrváváním ve sv ch omylech. Nehle na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho ho ké utrpení, které pro n podstoupil, nebo i oni jsou uzav eni v nejslitovn j ím Je í ov srdci. U i , a také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na v ky v k . Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

6. den: Modleme se za malé d ti a du e, je se jim podobají.
"Dnes mi p ive du e tiché a pokorné a du e mal ch d tí a pono je do mého milosrdenství. Tyto du e jsou nejvíc podobné mému srdci, ony m posilovaly, kdy jsem v ho k ch mukách umíral. Vid l jsem je jako pozemské and ly, kte í budou bdít u m ch oltá . Na n vylévám milosti pln mi proudy. Moji milost m e p ijmout pouze pokorná du e; pokorn m du ím dávám svou d v ru."
Nejmilosrdn j í Je í i, jen jsi sám ekl: "U te se ode mne, nebo jsem tich a pokorn srdcem...", p ijmi do p íbytku svého nejslitovn j ího srdce du e tiché a pokorné a du e mal ch d tí. Tyto du e uvád jí v ú as celé nebe a nebesk Otec v nich má zvlá tní zalíbení. Jsou vonící kyticí p ed Bo ím tr nem, v ní, jí se sytí sám B h. Tyto du e stále p eb vají ve tvém nejslitovn j ím srdci a neustále a nav ky zpívají píse lásky a milosrdenství.
V n Ot e, shlédni milosrdn na du e tiché a pokorné a na du e mal ch d tí, které jsou uzav eny v p íbytku nejslitovn j ího srdce Je í ova. Tyto du e se nejvíce podobají tvému Synu; jejich v n stoupá ze zem a k tvému tr nu. Ot e milosrdenství a ve kerého dobra, prosím t pro lásku a tvé zalíbení v t chto du ích, po ehnej celému sv tu, aby v echny du e spole n zpívaly ke cti tvého milosrdenství na v ky v k . Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

7. den: Modleme se za ty, kte í uctívají Bo í milosrdenství a í í v n d v ru, a tím se stávají iv m obrazem milosrdného srdce Je í ova.
"Dnes mi p ive du e, které zvlá tním zp sobem uctívají a oslavují mé milosrdenství, a pono je do mého milosrdenství. Tyto du e m ly nejv t í soustrast s m m utrpením a nejhloub ji pronikly do mého ducha. Jsou iv m odleskem mého slitovného srdce. V budoucím ivot budou tyto du e zá it zvlá tním sv tlem. ádná z nich se nedostane do pekelného ohn . Ka dou budu zvlá bránit v hodinu její smrti."
Nejmilosrdn j í Je í i, jeho srdce je láska sama, p ijmi do p íbytku svého nejslitovn j ího srdce du e, které obzvlá ctí a oslavují velikost tvého milosrdenství. Tyto du e jsou silné mocí samotného Boha; v nejr zn j ích trápeních a p eká kách jdou vp ed s d v rou ve tvé milosrdenství. Jsou s tebou sjednoceny a na sv ch bedrech nesou celé lidstvo. Tyto du e nebudou p ísn souzeny, n br je v okam iku skonu obejme tvé milosrdenství.
V n Ot e, shlédni milosrdn na du e, které oslavují a uctívají nejv t í z tv ch vlastností tvé bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v nejslitovn j ím Je í ov srdci. Tyto du e jsou iv m evangeliem, mají ruce plné milosrdn ch skutk a jejich srdce, p epln né radostí, zpívá píse milosrdenství Nejvy ímu. Prosím t , Bo e, proka jim své milosrdenství, podle jejich nad je a d v ry v tebe. Nech se na nich naplní p íslib Je í e, kter ekl, e du e, které budou uctívat jeho nevy erpatelné milosrdenství, bude sám chránit v ivot a zvlá t v hodin smrti jako vlastní slávu. Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

8. den: Modleme se za du e v o istci, aby proudy krve Je í e Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jím splácejí dluhy své viny Bo í spravedlnosti.
"Dnes mi p ive du e, které jsou uv zn ny v o istci, a pono je do propasti mého milosrdenství; a prameny mé krve ochladí jejich pal ivou tr ze . V echny tyto du e velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci p inést jim uleh ení. Vezmi z pokladnice mé církve v echny odpustky a ob tuj je za n . Kdybys znala jejich muka, neustále bys za n ob tovala duchovní almu nu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy."
Nejmilosrdn j í Je í i, jen jsi sám ekl, e si p eje milosrdenství, p ivádím tedy do p íbytku tvého nejslitovn j ího srdce du e z o istce, které jsou ti velmi milé, které v ak musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nech proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny o istcového ohn , aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.
V n Ot e, shlédni milosrdn na du e trpící v o istci, je jsou skryty v nejslitovn j ím srdci Je í ov . Prosím t , pro bolestné utrpení Je í e, tvého Syna, a pro ho kost, jí byla zaplavena jeho nejsv t j í du e, proka své milosrdenství du ím, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehle na n jinak ne skrze rány Je í e, tvého nejmilej ího Syna, nebo v íme, e tvá dobrota a slitovnost jsou nekone né. Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství

9. den: Modleme se za vla né du e, je byly p í inou stra n ch bolestí Krista Pána v Getsemanech.
"Dnes mi p ive du e vla né a pono je do propasti mého milosrdenství. Tyto du e zra ují mé srdce nejbolestn ji. Nejv t ího odporu se mé du i v Getsemanech dostalo od vla n ch du í. Ony byly p í inou, e jsem ekl: Ot e, odejmi ode m tento kalich, je-li to Tvá v le. Poslední záchranou pro n je utéci se k mému milosrdenství."
Nejslitovn j í Je í i, jen jsi slitovnost sama, p ivádím do p íbytku tvého nejmilovan j ího srdce vla né du e. A se tyto chladné du e, které se podobají mrtvolám a napl ují t takov m odporem, rozeh ejí v ohni tvé isté lásky. Nejslitovn j í Je í i, pou ij v emohoucnost svého milosrdenství, p itáhni je do v hn své lásky a daruj jim svatou lásku, v dy ty m e v echno.
V n Ot e, shlédni milosrdn na vla né du e, uzav ené v nejslitovn j ím srdci Je í ov . Ot e milosrdenství, prosím t , pro ho ké utrpení tvého Syna a pro jeho t i hodiny trvající umírání na k í i dovol, aby také ony oslavovaly propast tvého milosrdenství. Amen.
Korunka k Bo ímu milosrdenství