Nedela Božieho milosrdenstva

Jezu, ufam Tobie!

Jezu, ufam Tobie!

SVIATOK BO IEHO MILOSRDENSTVA

Pod a priania Pána Je i a sa má slávi v prvú nede u po Velkej Noci, o poukazuje na úzke spojenie medzi ve kono n m tajomstvom vykúpenia, a t mto sviatkom. Liturgia tohoto d a najprv chváli Boha v tajomstve jeho milosrdenstva.

Sviatok Milosrdenstva má by nielen d om v eobecného uctievania Boha v tomto tajomstve, ale aj d om milosti pre v etk ch udí, a zvlá pre hrie nikov. Lebo Pán Je i spojil s t mto sviatkom velké pris úbenia. Najvä ie z nich spojil so svät m prijímaním, prijat m v tento de -je to pris úbenie "úplného odpustenia hriechov i trestov", i e taká milos , akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. Ve kos tohto sviatku je aj v tom, e v etci, dokonca tí, ktorí sa v tom dni iba obracajú, si mô u vyprosi ka dú milos , ak je to v zhode s Bo ou vô ou.

"Chcem," - povedal Pán Je i sestre Faustíne -"aby tento obraz (...) bol slávnostne posväten v prvú nede u po Velkej noci. Táto nede a má by sviatkom Milosrdenstva (49). Tú im, aby sviatok Milosrdenstva bol úto i om a úkrytom pre v etky du e, a zvlá pre úboh ch hrie nikov. V ten de sú otvorené hlbiny môjho milosrdenstva, vylievam celé more milostí na du e, ktoré sa priblí ia k prame uo môjho milosrdenstva. Ktorá du a pristúpi k spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie hriechov i trestov. V ten de sú otvorené v etky Bo ie rie i tia, cez ktoré prúdia milosti, nech sa nebojí priblí i ku mne iadna du a, hoci by jej hriechy boli ako arlát (699). Tento Sviatok pramení v hÍbke (môjho milosrdenstva) pre útechu celého sveta (1517) a prijímam ho s mojím najvä ím zmilovaním" (420).

Prípravou k tomuto sviatku má by novéna, po as ktorej sa odrieka korunka Bo ieho Milosrdenstva (trvá 9 dní, za ína od Ve kého Piatku). V Denní ku sestry Faustíny je zapísaná aj iná novéna, ktorú jej Pán Je i nadiktoval pre osobnú potrebu a dal jej pris úbenie, ktoré sa vz ahovalo len na u. Veriaci sa mô u modli aj túto novénu a preto bola zaradená do tejto zbierky.

http://www.barmherzigkeit-gottes.de/Podstata_Poboznosti_k_Boziemu_/Sviatok_Bo_ieho_Milosrdenstva/haupttext_sviatok_bo_ieho_milosrdenstva.html

Sicherheitsanalyse

QR-Code

Sicherheitsanalyse

________

QR-Code

Link zur Website für Smartphone