Korunka k Božímu milosrdenství

Korunka k Božímu milosrdenství

Korunka k Božímu milosrdenství

Na za átku:
Za íná modlitbou Ot e ná ..., Zdrávas Maria..., a V ím v Boha...

Následuje 5 desátk .
Ka d za íná na velkém zrnku r ence (místo modlitby Ot e ná p i b ném r enci) slovy :
"V n Ot e, ob tuji Ti T lo a Krev, Du i a Bo ství Tvého nejmilej ího Syna a na eho Pána Je í e Krista, na smír za h íchy na e i celého sv ta."

Na mal ch zrnkách se pak desetkrát modlíme :
"Pro Jeho bolestné utrpení bu milosrdn k nám i k celému sv tu."

Korunka kon í trojím zvoláním :
"Svat Bo e, Svat Siln , Svat Nesmrteln , smiluj se nad námi a nad cel m sv tem!"

Korunka k Bo ímu milosrednství je ímskokatolická modlitba zalo ená na vid ních polské eholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována 2000). K modlitb se pou ívá r enec, není ale nezbytn (korunka je ozna ení pro modlitby, které sice nejsou klasick m r encem, ale zachovávají jeho strukturu). Modlitba slou í k uti ení Bo ího hn vu a prosb o milosrdenství. Vid ní se uskute nilo v roce 1930 a p íkazu modlit se Korunku se sv. Maria Faustyna Kowalska dr ela a do své smrti.

Podle vid ní sestry Faustyny, jak si je zaznamenala, ve svém deníku, obdr í p i smrti v ichni, kte í se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vid ní Je í Kristus ekl: "P ed tím, kdo se v blízkosti smrti modlí tuto korunku, budu stát ne jako soudce, ale jako milosrdn Spasitel." Je í jí dle jejích vid ní dále slíbil, e touto modlitbou m e b t dosa eno cokoliv, co je v souladu s jeho v lí.