Nowenna do Milosierdzia Bozego

Nowenna do Mi osierdzia Bo ego podyktowana przez Pana Jezusa siostrze Faustynie Kowalskiej

(Zaleca si gor co odmawia t nowenn nieustannie, co 9 dni od pocz tku. Po ka dym dniu nowenny odmawia si koronke do Bozego Milosierdzia.)

"Pragn , aby przez te dziewi dni sprowadza a dusze do zdroju Mojego mi osierdzia, by zaczerpn y si y i och ody i wszelkiej aski, jakiej potrzebuj na trudy ycia, a szczególnie w mierci godzinie. W ka dym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienn grup dusz i zanurzysz je w tym morzu mi osierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadz w dom Ojca Mojego. Czyni to b dziesz w tym yciu i przysz ym. I nic odmówi adnej duszy niczego, któr wprowadzisz do ród a mi osierdzia Mojego. W ka dym dniu prosi b dziesz Ojca Mojego przez gorzk M k Moj o aski dla tych dusz.

Odpowiedzia am: "Jezu, nie wiem jak t nowenn odprawia i jakie dusze wpierw wprowadzi w Najlito ciwsze Serce Twoje. I odpowiedzia mi Jezus, e powie mi na ka dy dzie , jakie mam dusze wprowadzi w Serce Jego.

Pierwszy dzien

Dzi sprowad mi ludzko ca , a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj je w morzu mi osierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki Mnie pogr a utrata dusz.
Jezu Najmi osierniejszy, Którego w a ciwo ci jest litowa si nad nami i przebacza nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufno nasz , jak mamy w niesko czon dobro Twoj i przyjmij nas do mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. B agamy Ci przez mi o Twoj , która Ci czy z Ojcem i Duchem wi tym.O Wszechmocy Mi osierdzia Bo ego
Ratunku dla cz owieka grzesznego,
Ty mi osierdziem i lito ci morze,
Wspomagasz tego, kto Ci uprasza w pokorze.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia na ludzko ca , a szczególnie na biednych grzeszników, która jest zamkni ta w Najlito ciwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej M ki oka nam mi osierdzie Swoje, aby my wszechmoc mi osierdzia Twego wys awiali na wieki wieków. Amen.

Drugi dzien

Dzi sprowad Mi dusze kap a skie i dusze zakonne i zanurz je w niezg bionym mi osierdziu Moim. One da y Mi moc przetrwania gorzkiej m ki, przez nie jak przez kana y sp ywa na ludzko mi osierdzie Moje.
Jezu Najmi osierniejszy, od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnó w nas ask , aby my godne uczynki mi osierdzia spe niali, aby ci, co na nas patrz chwalili Ojca Mi osierdzia, Który jest w niebie.Zdrój Bo ej mi o ci,
W sercach czystych go ci,
Sk pane w mi osierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia Swego na grono wybrane w winnicy Swojej, na dusze kap anów i dusze zakonne i obdarz ich moc b ogos awie stwa Swego, a dla uczu Serca Syna Swego, w którym to Sercu s zamkni te, udziel im mocy wiat a Swego, aby mogli przewodzi innym na drogach zbawienia, by wspólnie piewa cze niezg bionemu mi osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzien trzeci

Dzi sprowad mi wszystkie dusze pobo ne i wierne i zanurz je w morzu mi osierdzia Mojego; dusze te pocieszy y Mnie w drodze krzy owej, by y ta kropl pociech w ród goryczy morza.
Jezu Najmi osierniejszy, Który wszystkim udzielasz ask Swych nadobficie ze skarbca Mi osierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki, b agamy Ci o to, przez niepoj t Mi o Twoj , jak pa a Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.S niezbadane mi osierdzia dziwy,
Nie zg bi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem lito ci,
I wszystkich poci gasz do Swej mi o ci.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia, na dusze wierne, jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej M ki, udziel im Swego b ogos awie stwa i otaczaj ich Sw nieustann opiek , aby nie utraci y mi o ci i skarbu wiary wi tej, ale aby z ca rzesz Anio ów i wi tych wys awia y niezmierzone Mi osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzien czwarty

Dzi sprowad Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znaj i o nich my la em w gorzkiej swej m ce, a przysz a ich gorliwo pocieszy a Serce Moje. Zanurz ich w morzu mi osierdzia Mojego.Jezu Najlito ciwszy, Który jeste wiat o wiata ca ego, przyjmij do mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego dusze pogan, które Ci jeszcze nie znaj , niechaj promienie Twej aski o wiec ich, aby i oni wraz z nami wys awiali przedziwne mi osierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego.Niech wiat o Twej mi o ci
O wieci dusz ciemno ci,
Spraw, aby Ci te dusze pozna y,
I razem z nami mi osierdzie Twe wys awia y.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia, na dusze pogan i tych, co Ci jeszcze nie znaj , a które s zamkni te w Najlito ciwszym Sercu Jezusa. Poci gnij ich do wiat a Ewangelii. Dusze te nie wiedz , jak wielkim jest szcz ciem Ciebie mi owa , spraw, aby i one wys awia y hojno mi osierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Dzien piaty

Dzi sprowad Mi dusze heretyków i odszczepie ców i zanurz ich w morzu mi osierdzia Mojego; w gorzkiej M ce rozdzierali Mi cia o i Serce, to jest Ko ció Mój. Kiedy wracaj do jedno ci z Ko cio em, goja si rany Moje i tym sposobem ul Mi M ki.I dla tych, co podarli szat Twej jedno ci,
P ynie z Serca zdrój lito ci,
Wszechmoc mi osierdzia Twego, o Bo e,
I te dusze z b du wyprowadzi mo e.Jezu Najmi osierniejszy, Który jeste dobroci sam , Ty nie odmawiasz wiat a prosz cym Ciebie, przyjm do mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego dusze heretyków i dusze odszczepie ców i poci gnij ich Swym wiat em do jedno ci z Ko cio em i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojno mi osierdzia Twego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia Swego na dusze heretyków i odszczepie ców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadu yli ask Twoich, trwaj c uporczywie w swych b dach. Nie patrz na ich b dy, ale na mi o Syna Swego i na gorzk M k Jego, któr podj dla nich, gdy i oni s zamkni ci w Najlito ciwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wys awiaj wielkie mi osierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.

Dzien szósty

Dzi sprowad mi dusze ciche i pokorne i dusze ma ych dzieci i zanurz je w mi osierdziu Moim. Dusze te s najwi cej podobne do Serca Mojego, one krzepi y Mnie w gorzkiej konania M ce, widzia em ich jako ziemskich Anio ów, które b d czuwa u Moich o tarzy, na nie zlewam ca ymi strumieniami aski. ask Moj jest przyj zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzani swoim zaufaniem.
Jezu Najmi osierniejszy, Który sam powiedzia uczcie si ode Mnie, em cichy i pokornego Serca, przyjm do mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze ma ych dzieci. Dusze te wprowadzaj w zachwyt niebo ca e i s szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, s wonnym bukietem przed tronem Bo ym, których zapachem sam Bóg si napawa. Dusze te maj sta e mieszkanie w Najlito ciwszym Sercu Jezusa i nieustannie wy piewuj hymn mi o ci i mi osierdzia na wieki.Ju tu na ziemi rajem oddycha,
Prawdziwie dusza pokorna i cicha,
A woni pokornego jej serca,
Zachwyca si sam Stwórca.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze ma ych dzieci, które s zamkni te w mieszkaniu Najlito ciwszym Serca Jezusa. Dusze te s Najwi cej upodobnione do Syna Twego, wo tych dusz wznosi si z ziemi i dosi ga tronu Twego. Ojcze mi osierdzia i wszelkiej dobroci, b agam Ci przez mi o i upodobanie jakie masz w tych duszach, b ogos aw wiatu ca emu, aby wszystkie dusze razem wy piewywa y cze mi osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzien siódmy

Dzi sprowad Mi dusze, które szczególnie czcz i wys awiaj mi osierdzie Moje i zanurz je w mi osierdziu Moim. Te dusze najwi cej bola y nad Moj M k i najg biej wnikn y w Ducha Mojego. One s ywym odbiciem Mojego lito ciwego Serca. Dusze te ja nie b d szczególn jasno ci w yciu przysz ym, adna nie dostanie si do ognia piekielnego, ka dej szczególnie broni b d w jej mierci godzinie.
Jezu Najmi osierniejszy, Którego Serce jest mi o ci sam , przyjmij do mieszkania Najlito ciwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czcz i wys awiaj wielko mi osierdzia Twego. Dusze te s mocarne si Boga samego w ród wszelkich udr cze i przeciwno ci, id naprzód ufni w mi osierdzie Twoje, dusze te s zjednoczone z Jezusem i d wigaj ludzko ca na barkach swoich. Te dusze nie b d s dzone surowo, ale mi o sierdzie Twoje ogarnie ich w chwili zgonu.Dusza, która wys awia dobro swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umi owana.
Jest zawsze blisk zdroju ywego,
I czerpie aski z mi osierdzia Bo ego.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia, na dusze, które wys awiaj i czcz najwi kszy przymiot Twój, to jest niezg bione mi osierdzie Twoje, które s zamkni te w Najlito ciwszym Sercu Jezusa. Dusze te s yw Ewangeli , r ce ich pe ne uczynków mi osierdzia, a dusza ich przepe niona weselem, piewa pie mi osierdzia Najwy szemu. B agam Ci Bo e, oka im mi osierdzie Swoje wed ug nadziei i ufno ci, jak w Tobie po o yli, niech si spe ni na nich obietnica Jezusa, Który im powiedzia : e dusze które czci b d to niezg bione mi osierdzie Moje, Ja sam broni ich b d w yciu, a szczególnie w mierci godzinie, jako Swej chwa y.

Dzien ósmy

Dzi sprowad Mi dusze, które s w wi zieniu czy cowym i zanurz je w przepa ci mi osierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej och odz ich upalenie. Wszystkie te dusze s bardzo przeze Mnie umi owane, odp acaj si Mojej sprawiedliwo ci, w twojej mocy jest im przynie ulg . Bierz ze skarbca Mojego Ko cio a wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdyby zna a ich m k , ustawicznie by ofiarowa a za nie ja mu n ducha i sp aca a ich d ugi Mojej sprawiedliwo ci.
Jezu Najmi osierniejszy, Który sam powiedzia , e mi osierdzia chcesz, otó wprowadzam do mieszkania Twego Najlito ciwszego Serca dusze czy cowe, dusze, które Ci s bardzo mi e, a które jednak wyp aca si musz Twej sprawiedliwo ci, niech strumienie Krwi i Wody, które wysz y z Serca Twego ugasz p omienie ognia czy cowego, aby si i tam s awi a moc mi osierdzia Twego.Ze strasznych upa ów ognia czy cowego,
Wznosi si j k do mi osierdzia Twego,
I doznaj pocieszenia, ulgi i och ody,
W strumieniu wylanym Krwi i Wody.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia, na dusze w czy cu cierpi ce, a które s zamkni te w Najlito ciwszym Sercu Jezusa, B agam Ci przez Bolesna M k Jezusa Syna Twego i przez ca gorycz, jak by a zalana Jago Przenaj wi tsza dusza, oka mi osierdzie Swoje duszom, które s pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, e dobroci Twojej i lito ci liczby nie masz.

Dzien dziewiaty

Dzi sprowad Mi dusze ozi ble i zanurz je w przepa ci mi osierdzia Mojego. Dusze te najbole niej rani Serce Moje. Najwi kszej odrazy dozna a dusza Moja w Ogrójcu od duszy ozi b ej. One by y powodem, i wypowiedzia em Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, je eli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec si do Mi osierdzia Mojego.
Jezu Najlito ciwszy, Który jest lito ci sam , wprowadzam do mieszkania Najlito ciwszego Serca Twego dusze ozi b e, niechaj w tym ogniu czystej mi o ci Twojej rozgrzej si te zlodowacia e dusze, które podobne do trupów, takim Ci wstr tem napawaj . O Jezu Najlito ciwszy, u yj wszechmocy mi osierdzia Swego i poci gnij ich w sam ar mi o ci Swojej i obdarz ich mi o ci wi t , bo Ty wszystko mo esz. Ogie i lód razem nie mo e by z czony,
Bo albo ogie zga nie, albo lód b dzie roztopiony,
Lecz mi osierdzie Twe, o Bo e,
Jeszcze wi ksze n dze wspomóc mo e.Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem mi osierdzia, na dusze ozi b e, a które s zamkni te w Najlito ciwszym Sercu Jezusa. Ojcze mi osierdzia, b agam Ci przez gorzko M ki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzy u, pozwól, aby i one wys awia y przepa mi osierdzia Twego...
Naj wi tsze Serce Jezusa pe ne mi o ci i mi osierdzia, zmi uj si nad nami i nad ca ym wiatem!!!
O Maryjo wi ta i Bolesna Dziewico, módl si za nami grzesznymi!!!
Naj wi tsze Serce Jezusa przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi za przyczyn Archanio ów, Anio ów i wi tych; u wi kap anów, nawró grzeszników, zbaw konaj cych, uwolnij wszystkie dusze w czy cu cierpi ce.
Naj wi tsze Serce Jezusa, przyjd Królestwo Twoje!!!