Koronka do Milosierdzia Bozego

Koronka do Milosierdzia Bozego

Koronka do Milosierdzia Bozego

Na pocz tku:
(1) Ojcze nasz, który jest w niebie, wi si imi Twoje, przyjd Królestwo Twoje, b d wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopu , aby my ulegli pokusie, ale nas zbaw ode z ego. Amen.

(2) Zdrowa Maryjo, aski pe na, Pan z Tob . B ogos awiona Ty mi dzy niewiastami i b ogos awiony owoc ywota Twojego, Jezus. wi ta Maryjo, Matko Bo a, módl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej. Amen.

(3) Wierz w Boga, Ojca wszechmog cego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który si pocz z Ducha wi tego, narodzi si z Maryi Panny, um czon pod Ponckim Pi atem, ukrzy owan, umar i pogrzebion. Zst pi do piekie , trzeciego dnia zmartwychwsta . Wst pi na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmog cego. Stamt d przyjdzie s dzi ywych i umar ych. Wierz w Ducha wi tego, wi ty Ko ció powszechny, wi tych obcowanie, grzechów odpuszczenie, cia a zmartwychwstanie, ywot wieczny. Amen.
Na du ych paciorkach (1 raz):

(4) Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci Cia o i Krew, Dusz i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeb aganie za grzechy nasze i ca ego wiata.

Na ma ych paciorkach (10 razy):
(5) Dla Jego bolesnej M ki, miej mi osierdzie dla nas i ca ego wiata.

Na zako czenie (3 razy):
(6) wi ty Bo e, wi ty Mocny, wi ty Nie miertelny zmi uj si nad nami
i nad ca ym wiatem.

"Na drugi dzie w pi tek 13.IX.1935.
Wieczorem, kiedy by am w swojej celi, ujrza am Anio a, wykonawc gniewu Bo ego. By w szacie jasnej z promiennym obliczem, ob ok pod jego stopami, z ob oku wychodzi y pioruny i b yskawice do r k jego, a z r ki jego wychodzi y i dopiero dotyka y ziemi. Kiedy ujrza am ten znak gniewu Bo ego, który mia dotkn ziemie, a szczególnie pewne miejsce, którego wymieni nie mog dla s usznych przyczyn, zacz am prosi Anio a, aby si wstrzyma chwil kilka, a wiat b dzie czyni pokut . Jednak niczym pro ba moja by a wobec gniewu Bo ego. W tej chwili ujrza am Trójc Przenaj wi tsz . Wielko Majestatu Jego przenikn a mnie do g bi i nie mia am powtórzy b agania mojego. W tej samej chwili uczu am w duszy swojej moc aski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przysz a wiadomo tej aski, w tej samej chwili zosta am porwana przed Stolice Bo . O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepoj ta jest wi to Jego. Nie b d si kusi opisywa tej wielko ci, bo nied ugo ujrzymy Go wszyscy jakim jest. Zacz am b aga Boga za wiatem s owami wewn trznie s yszanymi. Kiedy si tak modli am, ujrza am bezsilno Anio a i nie móg wype ni sprawiedliwej kary, która si s usznie nale a a za grzechy. Z tak moc wewn trzn jeszcze si nigdy nie modli am. S owa, którymi b aga am Boga s nast puj ce: Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci Cia o i Krew, Dusz i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i wiata ca ego; dla Jego bolesnej M ki miej Mi osierdzie dla nas.

Na drugi dzie rano, kiedy wesz am do naszej kaplicy, us ysza am te s owa wewn trznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz t modlitw , której ci nauczy em wczoraj. Kiedy odmówi am t modlitw , us ysza am w duszy te s owa: Modlitwa ta jest na u mierzenie gniewu mojego, odmawia j b dziesz przez dziewi dni na zwyk ej cz stce ró a ca w sposób nast puj cy: najpierw, odmówisz jedno "Ojcze Nasz i "Zdrowa Maryjo , i "Wierz w Boga , nast pnie na paciorkach "Ojcze Nasz mówi b dziesz nast puj ce s owa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci Cia o i Krew, Dusz i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przeb aganie za grzechy nasze i wiata ca ego; na paciorkach "Zdrowa Maryjo b dziesz odmawia nast puj ce s owa: Dla Jego bolesnej m ki miej mi osierdzie dla nas i wiata ca ego. Na zako czenie odmówisz trzykrotnie te s owa: wi ty Bo e, wi ty Mocny, wi ty Nie miertelny, zmi uj si nad nami i nad ca ym wiatem (Dz. 474-476).

"Odmawiaj nieustannie t koronk , której ci nauczy em. Ktokolwiek b dzie j odmawia , dost pi wielkiego mi osierdzia w godzin mierci. Kap ani b d podawa grzesznikom jako ostatni desk ratunku; chocia by grzesznik by najzatwardzialszy, je eli tylko raz zmówi t koronk , dost pi aski z niesko czonego mi osierdzia mojego (Dz. 687).

"O, jak wielkich ask udziel duszom, które odmawia b d t koronk , wn trzno ci mi osierdzia mego poruszone s dla odmawiaj cych t koronk . Zapisz te s owa, córko moja, mów wiatu o moim mi osierdziu, niech pozna ca a ludzko niezg bione mi osierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzie sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekaj si do ród a mi osierdzia mojego, niech korzystaj z krwi i wody, która dla nich wytrys a. O dusze ludzkie, gdzie si schronicie w dzie gniewu Bo ego? Uciekajcie teraz do ród a mi osierdzia Bo ego. (Dz. 848).

OBIETNICA LASKI MILOSIERDZIA DLA KONAJACYCH

"Zapisz, córko moja, te s owa: Wszystkim duszom, które uwielbia b d to moje mi osierdzie i szerzy jego cze , zach caj c inne dusze do ufno ci w moje mi osierdzie dusze te w godzin mierci nie doznaj przera enia. Mi osierdzie moje os oni je w tej ostatniej walce
Córko moja, zach caj dusze do odmawiania tej koronki, któr ci poda em. Przez odmawianie tej koronki podoba mi si da wszystko, o co mnie prosi b d . Zatwardzia ym grzesznikom, gdy b d j odmawia , spokojem nape ni dusze, a godzina ich mierci b dzie szcz liwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ci ko swych grzechów, gdy si ods oni duszy ca a przepa n dzy, w jakiej si pogr y a, niech nie rozpacza, ale z ufno ci niech si rzuci w ramiona mojego mi osierdzia, jak dziecko w obj cia ukochanej matki. Dusze te maj pierwsze stwo do mojego lito ciwego serca, one maj pierwsze stwo do mojego mi osierdzia. Powiedz, e adna dusza, która wzywa a mi osierdzia mojego, nie zawiod a si , ani nie dozna a zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufa a dobroci mojej. Napisz: Gdy t koronk przy konaj cych odmawia b d , stan pomi dzy Ojcem, a dusz konaj c nie jako S dzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel mi osierny
(Dz. 1540-1541).

"Ka d dusz broni w godzinie mierci, jako swej chwa y, która odmawia b dzie t koronk albo przy konaj cym inni odmówi jednak odpustu tego samego dost puj . Kiedy przy konaj cym odmawiaj t koronk , u mierza si gniew Bo y, a mi osierdzie niezg bione ogarnia dusz , i porusz si wn trzno ci mi osierdzia mojego, dla bolesnej m ki Syna mojego. (Dz. 811).