Korunka Božieho milosrdenstva

Ruženec Božieho milosrdenstva

Ruženec Božieho milosrdenstva

(s cirkevn m schválením Arcibiskupského úradu v Trnave):

Na za iatku sa modlí:
Ot ená , Zdravas', Mária, Verím v Boha.

Na velk ch zrnkách:
Ve n Ot e, obetujem Ti Telo a Krv, Du u i Bo stvo Tvojho najmil ieho Syna a ná ho Pána Je i a Krista na od inenie na ich hriechov i hriechov celého sveta.

Na mal ch zrnkách:
Pre Jeho bolestné umu enie, maj milosrdenstvo s nami i s cel m svetom

Na konci sa modlí (3 x):
Svät Bo e, svät Mocn , svät Nesmrteln , zmiluj sa nad nami i nad cel m svetom.

História Ruženca Božieho milosrdenstva

(Korunky k Bo iemu milosrdenstvu)
V septembri 1935 Pán Je i nau il svoju snúbenicu korunku k Bo iemu milosrdenstvu. 13. septembra v piatok ve er, ke bola vo svojej cele, uvidela anjela, vykonávate a Bo ieho hnevu, so zmenenou tvárou, vo svetlom odeve, ktor mal tresta zem. Faustína sa pokúsila zadr a ho, no jej modlitba bola, bohu ia , neú inná. No ke uvidela Najsvätej iu Trojicu a pocítila v sebe moc Je i ovej milosti., za ala pokorne prosi Boha za svet s takou vnútornou silou, a akou sa e te nikdy nemodlila. Ke sa modlila slovami vychádzajúcimi z Bo ej moci, postrehla, e anjel sa stal bezmocn m a nemohol vykona trest.

Na druh de ráno Faustína vnútorne po ula Je i ov príkaz, aby sa pri príchode do kaplnky v dy modlila slovami, ktoré ju predo lí de nau il. Ke splnila tento príkaz Spasite a, po ula apo tolka Bo ieho milosrdenstva jeho slová, ktor mi opísal tú modlitbu ako modlitbu uzmierujúcu Bo í hnev. Vykupite prikázal sestre modli sa ju devä dní na oby ajnom ru enci tak m spôsobom, ak sme uviedli vy ie.

V septembri 1936 Je i po prv raz spojil odriekanie korunky s prís ubom ve nej spásy adresovan m nielen Faustíne, ale v etk m, ktorí sa modlia túto korunku.
Nasledujúci mesiac Je i opä vyslovil prís ub, e v etk ch, ktorí sa budú modli korunku obklopí jeho milosrdenstvo v ivote, a zvlá v hodine smrti.

9. decembra 1936 Kristus prikázal Faustíne, aby sa pred sviatkom Bo ieho milosrdenstva modlila deviatnik pozostávajúci z korunky k Bo iemu milosrdenstvu. Spasite s úbil, e cez tento deviatnik udelí u om v etky milosti.
O tri dni neskôr po as lie enia v Pradniku sestra dostala od Je i a príkaz, aby sa modlila korunku pri zomierajúcej. Ke poslúchla jeho vô u a za ala sa s ve kou vrúcnos ou modli túto modlitbu, nestihla sa ani pomodli celú korunku, a chorá u zomrela so zvlá tnym pokojom. Ke sa svätica vrátila do svojej izby, za ula vo svojom vnútri slová Boha Otca, ktor s úbil, e ka dému zomierajúcemu, ktor sa bude modli korunku k Bo iemu milosrdenstvu, alebo tomu, pri lô ku ktorého sa ju budú modli iní, sa v hodine smrti dostane osobitného milosrdenstva.

22. mája 1937 , ke bolo ve ké sucho a Faustína videla rastliny prahnúce po vode, predsavzala si modli sa korunku tak dlho, k m Boh nezo le dá . Modlila sa nepretr ite tri hodiny na tento úmysel a naskutku k ve eru sa nebo pokrylo mrakmi a na zem padal hust dá . Je i tak dal svojej tajomní ke najavo, e touto modlitbou sa dá vyprosi v etko.

Vo februári 1938 Je i prikázal Faustíne, aby sa modlila korunku za istého zomierajúceho hrie nika. Len o sa ju za ala modli , uvidela jeho anjela strá cu, ktor bol ve mi smutn z biedy tejto du e. akalo na u u ve a zl ch duchov. No po as modlitby korunky sa ukázal Je i , z jeho srdca vy li prúdy milosrdenstva, zaplavili zomierajúceho hrie nika a on spokojne posledn krát vyd chol. Faustína vtedy pochopila, aké ve mi dôle ité je modli sa pri zomierajúcich korunku ako modlitbu uzmierujúcu Bo í hnev.

Raz v máji 1938 zobudila sestru Faustínu stra ná búrka. Len o sa za ala modli , aby ivel nespôsobil nijaké kody, za ula príkaz modli sa korunku a búrka sa skon í. Nestihla modlitbu dokon i , a búrka sa u utí ila. Zárove po ula prís ub, e korunkou si mo no vyprosi v etko, o je v súlade s Bo ou vô ou.