Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Novény

Novéna k Bo iemu Milosrdenstvu pred sviatkom Bo ieho Milosrdenstva
(pod a Denní ka sr. Faustíny Kowalskej)

"Tú im, aby si po as t chto deviatich dní privádzala du e k prame u môjho milosrdenstva, aby na erpali silu, ú avu a v etky milosti, ktoré budú potrebova v a kostiach ivota, a zvlá v hodine smrti. Ka d de privedie do môjho srdca inú skupinu du í a ponorí ich do mora môjho milosrdenstva. A ja v etky tieto du e privediem do domu môjho Otca. Bude to robi v tomto aj v budúcom ivote. A du i, ktorú privedie k prame u môjho milosr denstva, ni neodmietnem. Ka d de bude prosi môjho Otca pre moje bolestné umu enie o milosti pre tieto du e." Odpovedala som: Je i u, neviem, ako sa mám tú novénu modli , a ktoré du e mám ako prvé privies do Tvojho naj útostivej ieho Srdca." A Je i mi odpovedal, e mi ka d de povie, ktoré du e mám privies do jeho Srdca.

Prv de
"Dnes mi prive celé udstvo, zvlá v etk ch hrie nikov, a ponor ho do mora môjho milosrdenstva. T m ma pote í v trpkom smútku, ktor mi spôsobuje strata du í."
Najmilosrdnej í Je i u, ktor sa z utúva nad nami a odpú a nám, neh a na na e hriechy, ale na na u dôveru, ktorú máme v Tvoju nekone nú dobrotu, a prijmi nás do príbytku svojho naj útostivej ieho Srdca a nedovo , aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne a prosíme pre Tvoju lásku, ktorá a spája s Otcom i Duchom Svät m. Ó, V emohúcnos Bo ieho milosrdenstva, záchrana hrie neho loveka, Ty si milosrdenstvo a more z utovania, pomáha tomu, kto a pokorne prosí.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na celé udstvo, a zvlá na úboh ch hrie nikov. Toto udstvo preb va v najmilostivej om Je i ovom Srdci a pre jeho bolestné umu enie preuká nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali v emohúcnos Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen. Je i u, dôverujem v Teba.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

Druh de
"Dnes mi prive du e k azov a reho né du e a ponor ich do môjho nekone ného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydr a bolestné umu enie, nimi ako tepnami prúdi na udstvo moje milosrdenstvo."
Najmilosrdnej í Je i u, od ktorého pochádza v etko dobré rozmno v nás milos , aby sme dobre konali skutky milosrdenstva, aby tí, o na nás pozerajú, chválili Otca milosrdenstva, ktor je v nebi. Prame Bo ej lásky v ist ch srdciach preb va, vykúpané v mori milosrdenstva, iarivé ako hviezdy, jasné ako zora.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na vyvolen ch vo svojej vinici, na k azské a reho né du e, a obdar ich silou svojho po ehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom preb vajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli vies druh ch na cestách spásy, aby spolo ne spievali na slávu Tvojho nepochopite ného milosrdenstva na ve né veky. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

Tretí de
"Dnes mi prive v etky zbo né a verné du e a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. Tieto du e ma ute ovali na krí ovej ceste, boli tou kvapkou útechy v mori horkosti."
Najmilosrdnej í Je i u, ktor v etk m tak hojne ude uje svoje milosti z pokladnice svojho milosrdenstva, prijmi na do príbytku svojho najmilostivej ieho Srdca a nedovo , aby sme sa z neho niekedy vzdialili. Pokorne a o to prosíme, pre Tvoju nepochopite nú lásku, ktorou horí Tvoje Srdce k nebeskému Otcovi. Nepreskúmate né sú milosrdenstva divy, nepreskúma ich ani hrie nik, ani spravodliv . Na v etk ch h adí útostivo a v etk ch pri ahuje do svojej lásky.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na verné du e, ako na dedi stvo svojho Syna a pre jeho bolestné umu enie ude im svoje po ehnanie a zah aj ich svojou ustavi nou sta rostlivos ou, aby nestratili lásku a poklad svätej viery, ale aby so v etk mi zástupmi anjelov a svät ch oslavovali Tvoje nesmierne milosrdenstvo na ve né veky. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

tvr de
"Dnes mi prive pohanov a t ch, ktorí ma e te nepoznajú. Aj na nich som myslel vo svojom bolestnom umu ení a ich budúca horlivos pote ila moje srdce. Ponor ich do mora môjho milosrdenstva."
Najmilostivej í Je i u, ktor si svetlom celého sveta, prijmi do príbytku svojho najmilostivej ieho Srdca du e pohanov, ktoré a e te nepoznajú. Nech ich osvietia lú e Tvojej milosti, aby aj oni spolu s nami oslavovali Tvoje predivné milosrdenstvo a nedopus , aby sa vzdialili z príbytku Tvojho najmi lostivej ieho Srdca. Nech svetlo Tvojej lásky osvieti temnoty du í. Daj, aby a tieto du e poznali a spolu s nami Tvoje milosrdenstvo oslavovali.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na du e pohanov a t ch, ktorí a e te nepoznajú a preb vajú v najmilostivej om Je i ovom Srdci. Pritiahni ich k svetlu evanjelia. Tieto du e nevedia, ak m ve k m astím je Teba milova . Daj, aby aj ony oslavovali hojnos Tvojho milosrdenstva na ve né veky. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

Piaty de
"Dnes mi prive du e heretikov a odlú en ch bratov a ponor ich do mora môjho milosrdenstva. V bolestnom umu ení mi trhali telo i srdce, teda moju Cirkev. Ke sa vracajú k jednote s Cirkvou, moje rany sa hoja, a tak zmier ujú moje utrpenie."
Aj pre t ch, ktorí roztrhali Tvoje rúcho jednoty, plynie z Tvojho Srdca prame z utovania. V emohúcnos Tvojho milosrdenstva, ó, Bo e, aj tieto du e z poblúdenia vyslobodi mô e. Najmilosrdnej í Je i u, ktor si dobrotivos sama, Ty neodmieta svetlo t m, ktorí a prosia, prijmi do príbytku svojho najmilostivej ieho Srdca du e heretikov i du e odlú en ch bratov a pritiahni ich svojím svetlom k jednote s Cirkvou a nedovo , aby sa Ti stratili z príbytku Tvojho najmilostivej ieho Srdca, ale daj, aby aj oni zvelebovali Tvoje prehojné milosrdenstvo.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na du e heretikov a odpadlíkov, ktorí premárnili Tvoje dobrá a zneu ili Tvoje milosti t m, e neústup ivo zotrvávali vo svojich omyloch. Neh a na ich omyly, ale na lásku svojho Syna a na jeho bolestné umu enie, ktoré trpel za nich, lebo aj oni preb vajú v najmilostivej om Je i ovom Srdci. Daj, nech aj oni oslavujú Tvoje ve ké milosrdenstvo na ve né veky. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

iesty de
"Dnes mi prive du e pokorné a tiché i du e mal ch detí a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto du e sa najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma posil ovali v hork ch mukách agónie. Videl som ich ako pozemsk ch anjelov, ktorí budú bdie pri mojich oltároch. Na ne vylievam celé potoky milostí. Moju milos je schopná prija len pokorná du a, pokorné du e obdarúvam svojou dôverou."
Najmilosrdnej í Je i u, ktor si sám povedal: "U te sa odo m a, lebo som tich a pokorn srdcom," prijmi do príbytku svojho najmilostivej ieho Srdca du e tiché a pokorné a du e mal ch detí. Tieto du e privádzajú do ú asu celé nebo a nebesk Otec má v nich zvlá tne za úbenie. Sú kyticou pred Bo ím trónom, ich vô ou sa opája sám Boh. Tieto du e majú stály príbytok v najmilostivej om Je i ovom Srdci a neprestajne spievajú chválospev lásky a milosrdenstva na veky vekov. Du a skuto ne pokorná a tichá,u tu na zemi rajom d cha a vô a jej pokorného srdca nadch na samého Stvorite a.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na du e tiché, po korné a na du e mal ch detí, ktoré preb vajú v príbytku najmilostivej ieho Je i ovho Srdca. Tieto du e sa najviac podobajú Tvojmu Synovi, vô a t chto du í sa vzná a zo zeme a k Tvojmu trónu. Ot e milosrdenstva a v etkého dobra,pokorne a prosím pre lásku a za úbenie, aké má v t chto du iach, ehnaj celému svetu, aby v etky du e spolo ne spievali na slávu Tvojho milosrdenstva naveky vekov. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

Siedmy de
"Dnes mi prive du e, ktoré zvlá uctievajú a oslavujú moje milosrdenstvo, a ponor ich do môjho milosrdenstva. Tieto du e najbolestnej ie pre ívali moje umu enie a naj hlb ie prenikli do môjho ducha. Ony sú iv m obrazom môjho útostivého srdca. Tieto du e budú iari v budúcom ivote zvlá tnym jasom. iadna z nich sa nedostane do pekelného oh a. Ka dú zvlá budem chráni v hodine jej smrti."
Najmilosrdnej í Je i u, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivej ieho Srdca du e, ktoré zvlá uctievajú a oslavujú ve kos Tvojho milosrdenstva Tieto du e sú silné silou samotného Boha a uprostred v etk ch útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc v Tvoje milosrdenstvo. Tieto du e sú zjednotené s Je i om a nesú na svojich pleciach celé udstvo. Tieto du e nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie Tvoje milosrdenstvo. Du a, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvlá milovaná. Je v dy blízko prame a ivého a na iera milosti z milosrdenstva Bo ieho.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na du e, ktoré oslavujú a uctievajú Tvoju najvä iu vlastnos , Tvoje nekone né milosrdenstvo a ktoré preb vajú v najmilostivej om Je i ovom Srdci. Tieto du e sú iv m evanjeliom, ich ruky sú plné skutkov milosrdenstva a ich du a naplnená rados ou spieva piese milosrdenstva Najvy iemu Pokorne a prosím, Bo e, preuká im svoje milosrdenstvo pre nádej a dôveru, ktorú v Teba vkladajú. Nech sa na nich vyplní Je i ovo pris úbenie: "Du e, ktoré budú uctieval moje nekone né milosrdenstvo, ja sám budem chránil v ivote, a zvlá v hodine smrti, ako svoju chválu." Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

Osmy de
"Dnes mi prive du e, ktoré sú vo väzení o istca, a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva, nech potoky mojej krvi ochladla ich pá avu. V etky tieto du e ve mi milujem splácajú dlh mojej spravodlivosti. Je v tvojej moci prinies im ú avu. Vezmi z pokladnice mojej Cirkvi v etky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, ne prestajne by si obetovala za ne duchovnú almu nu a splá cala mojej spravodlivosti ich dlhy."
Najmilostivej í Je i u, ktor si povedal, e chce milosrden stvo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivej ieho Srdca du e z o istca, du e, ktoré sú Ti ve mi milé, ale musia splati [dlh] Tvojej spravodlivosti. Nech potoky krvi a vody, ktoré vytryskli z Tvojho Srdca, uhasia plamene o istcového oh a, aby sa aj tam oslavovala moc Tvojho milosrdenstva. Zo stra nej pá avy o istcového oh a vzná a sa ston k Tebe, milosrdn , ale zakúsia pote enie, ú avu a osvie enie, v potoku preliatej krvi a vody.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na du e trpiace v o istci, ktoré preb vajú v najmilostivej om Je i ovom Srdci. Pokorne a prosím pre bolestné umu enie Je i a, Tvojho Syna, a pre celú horkos , ktorou bola naplnená jeho najsvätej ia du a, preuká svoje milosrdenstvo du iam, na ktoré h adí svojím spravodliv m poh adom. Neh a na ne inak, ako cez rany Je i a, Tvojho najmil ieho Syna, lebo veríme, e Tvoja dobrotivos a z utovanie sú nekone né. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

Deviaty de
"Dnes mi prive ahostajné du e a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto du e najbolestivej ie zra ujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja du a v Getsemanskej záhrade. Ony boli prí inou, e som vyriekol slová: "Ot e, vezmi odo m a tento kalich, ak je to Tvoje vô a. Pre ne je poslednou záchranou utieka sa k môjmu milosrdenstvu."
Najmilostivej í Je i u, ktor si z utovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivej ieho Srdca ahostajne du e. Nech sa v ohni Tvojej istej lásky rozohrajú tieto z adovatelé du e, ktoré sú podobné m tvolám ,a ktoré a tak odhá ajú od seba. Ó, najmilostivej í Je i u, pou i v emohúcnos svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného oh a svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty v etko mô e . Ohe a ad nemo no spoji . Alebo ohe zhasne, alebo ad sa roztopí, ale Tvoje milosrdenstvo, ó, Bo e, e te vä ej biede pomôc mô e.
Ve n Ot e, vzhliadni milosrdn m okom na ahostajné du e ktoré preb vajú v najmilostivej om Je i ovom Srdci. Otec milosrdenstva, pokorne a prosím pre trpké umu enie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na krí i dovo , aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo. Amen.
Korunka Bo ieho milosrdenstva

+++ JE I U DOVERUJEM V TEBA +++